Používaním obchodu shop.suninhouse.eu automaticky prijímate nasledujúce nariadenia.

Predpisy internetového obchodu

§ 1

Úvodné ustanovenia

1. Internetový obchod shop.suninhouse.eu prevádzkuje Andrzej Szczepanik podnikajúci pod menom SUN TECHNOLOGY, ktorý je zapísaný do centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti (CEIDG) vedeného ministrom hospodárstva, DPH EÚ PL6341129904, REGON 276941496

2. Tieto nariadenia sú určené spotrebiteľom aj podnikateľom používajúcim obchod a definujú pravidlá používania internetového obchodu, ako aj pravidlá a postup uzatvárania kúpnych zmlúv so zákazníkom na diaľku prostredníctvom obchodu.

§ 2

Definície

1. Spotrebiteľ - fyzická osoba uzatvárajúca s Predávajúcim v rámci Obchodu zmluvu, ktorej predmet priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo profesionálnou činnosťou.

2. Predajca - fyzická osoba podnikajúca pod menom SUN TECHNOLOGY, zapísaná do centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti (CEIDG) vedeného ministrom hospodárstva, VAT UE PL6341129904, REGON 276941496

3. Zákazník - každý subjekt, ktorý nakupuje prostredníctvom Obchodu.

4. Podnikateľ - fyzická osoba, právnická osoba a organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej osobitný zákon zaručuje spôsobilosť na právne úkony, vykonáva vo svojom mene ekonomickú činnosť, ktorá využíva Obchod.

5. Obchod - internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim na internetovej adrese shop.suninhouse.eu

6. Zmluva na diaľku - zmluva uzavretá so zákazníkom ako súčasť organizovaného systému uzatvárania zmlúv na diaľku (ako súčasť Obchodu), bez súčasnej fyzickej prítomnosti strán, s jediným použitím jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie hore k uzavretiu zmluvy vrátane.

7. Predpisy - tieto predpisy o obchode.

8. Objednávka - vyhlásenie zákazníka o zámere podané prostredníctvom objednávkového formulára a zamerané priamo na uzavretie zmluvy o predaji produktu alebo produktov s predávajúcim.

9. Účet - zákaznícky účet v Obchode, obsahuje údaje poskytnuté zákazníkom a informácie o ním uskutočnených objednávkach v obchode.

10. Registračný formulár - formulár dostupný v Obchode, ktorý umožňuje vytvorenie Účtu.

11. Objednávkový formulár - interaktívny formulár dostupný v Obchode, ktorý umožňuje uskutočnenie Objednávky, najmä pridaním Produktov do Košíka a definovaním podmienok kúpno-predajnej zmluvy vrátane spôsobu doručenia a platby.

12. Košík - prvok softvéru Obchodu, v ktorom sú viditeľné Výrobky vybrané na zakúpenie a je tiež možné určiť a upraviť údaje Objednávky, najmä množstvo výrobkov.

13. Produkt - hnuteľný predmet / služba dostupná v obchode, na ktorú sa vzťahuje kúpna zmluva medzi zákazníkom a predávajúcim.

14. Kúpna zmluva - kúpna zmluva na výrobok uzavretá alebo uzavretá medzi zákazníkom a predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu. Kúpnou zmluvou sa ďalej rozumie - podľa vlastností Produktu - zmluva o poskytovaní služieb a zmluva o konkrétnej práci.

§ 3

Kontakt s Obchodom

1. Adresa predávajúceho: Sienkiewicza 4d, 41-400 Mysłowice

2. E-mailová adresa predávajúceho: shop@suninhouse.eu

3. Telefónne číslo predávajúceho: +48 501 130 261

4. Faxové číslo predajcu - žiadne.

5. Číslo bankového účtu predávajúceho

číslo účtu mBank:

20 1140 2004 0000 3812 1280 8459

IBAN: PL20 1140 2004 0000 3812 1280 8459

SWIFT kód: BREXPLPWMBK

6. Zákazník môže komunikovať s predávajúcim pomocou adries a telefónnych čísel uvedených v tomto odseku.

7. Zákazník môže telefonicky komunikovať s predávajúcim medzi 9:00 a 15:00 v pracovných dňoch.

§ 4

Technické požiadavky

      Ak chcete používať Obchod, vrátane prezerania sortimentu Obchodu a zadávania objednávok Produktov, musíte:

a. koncové zariadenie s prístupom na internet a webový prehliadač,

b. aktívny e-mailový účet (e-mail),

c. povolené cookies.

§ 5

Všeobecné informácie

1. Predávajúci v maximálnom rozsahu povolenom zákonom nezodpovedá za žiadne prerušenia, vrátane prerušenia fungovania obchodu, spôsobené vyššou mocou, nezákonnými krokmi tretích strán alebo nekompatibilitou online obchodu s technickými údajmi zákazníka. infraštruktúry.

2. Prezeranie sortimentu obchodu si nevyžaduje vytvorenie účtu. Zadávanie objednávok Produktov zákazníkom v sortimente Obchodu je možné buď po vytvorení Účtu v súlade s ustanoveniami § 6 Nariadenia, alebo poskytnutím potrebných osobných a adresných údajov umožňujúcich dokončenie Objednávky bez vytvorenia Účtu.

3. Ceny uvedené v Obchode sú uvedené v poľských zlotých a sú brutto (vrátane DPH).

4. Platby za tovar a služby sa uskutočňujú tradičnými prevodmi a elektronickými platbami. Subjektom poskytujúcim online platobné služby v oblasti platieb kartou je Blue Media S.A. Dostupné online elektronické spôsoby platby: Platobné karty: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

§ 6

Vytvorenie účtu v obchode

1. Ak chcete vytvoriť účet v obchode, musíte vyplniť registračný formulár. Je potrebné poskytnúť osobné údaje potrebné na uskutočnenie transakcie.

2. Vytvorenie účtu v obchode je bezplatné.

3. Prihlásenie do Účtu sa vykonáva zadaním prihlasovacieho mena a hesla nastaveného v Registračnom formulári.

4. Zákazník môže kedykoľvek bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek poplatkov vymazať Účet zaslaním príslušnej žiadosti Predávajúcemu, najmä e-mailom alebo písomne ​​na adresy uvedené v § 3.

§ 7

Pravidlá pre zadanie objednávky

      Za účelom zadania objednávky:

1. prihlásiť sa do obchodu (voliteľné);

2. vyberte Produkt, ktorý je predmetom objednávky, a potom kliknite na tlačidlo „Pridať do košíka“ (alebo ekvivalentné);

3. prihlásiť sa alebo využiť možnosť zadania objednávky bez registrácie;

4. ak bola zvolená možnosť zadania Objednávky bez registrácie - vyplňte Objednávkový formulár zadaním údajov o príjemcovi Objednávky a adrese, na ktorú má byť Produkt doručený, vyberte typ zásielky (spôsob doručenia produkt), zadajte fakturačné údaje, ak sa líšia od údajov o príjemcovi,

5. Kliknite na tlačidlo „Objednať a zaplatiť“ / kliknite na tlačidlo „Objednať a zaplatiť“ a objednávku potvrďte kliknutím na odkaz zaslaný v e-maile

6. zvoľte jeden z dostupných spôsobov platby a v závislosti od spôsobu platby vykonajte platbu za objednávku v stanovenej lehote, s výhradou § 8 bod 3.

§ 8

Ponúkané spôsoby doručenia a platby

1. Zákazník môže použiť nasledujúce spôsoby doručenia alebo vyzdvihnutia objednaného Produktu:

a) poštová zásielka, položka na dobierku,

b. doručenie kuriérom, kuriér na dobierku,

c) Vyzdvihnutie osobne k dispozícii na adrese dohodnutej telefonicky.

2. Zákazník môže použiť nasledujúce spôsoby platby:

a. platba na dobierku

b) Dobierka

c. Platba bankovým prevodom na účet Predávajúceho

d) Elektronické platby

e. Platba kreditnou kartou.

Subjektom poskytujúcim online platobné služby v oblasti platieb kartou je Blue Media S.A. Dostupné online elektronické spôsoby platby: Platobné karty: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

 3. Podrobné informácie o spôsoboch doručenia a prijateľných spôsoboch platby nájdete na webových stránkach Obchodu.

4. Zákazník môže realizovať Platby platobnými kartami partnerovi v zjednodušenej podobe, tj bez nutnosti zakaždým uvádzať všetky údaje o platobnej karte. Token (identifikátor virtuálnej karty) je generovaný na základe údajov o platobnej karte poskytnutých Zákazníkovi PayU.

§ 9

Plnenie kúpno-predajnej zmluvy

1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim dôjde po uskutočnení objednávky zákazníkom pomocou objednávkového formulára v internetovom obchode v súlade s § 7 Nariadenia.

2. Po zadaní objednávky predávajúci okamžite potvrdí jej prijatie a zároveň objednávku prijme na vykonanie. Potvrdenie prijatia Objednávky a jej prijatia na implementáciu sa uskutočňuje zaslaním Zákazníka príslušným e-mailom na jeho emailovú adresu uvedenú pri zadávaní Objednávky, ktorý obsahuje minimálne vyhlásenie Predávajúceho o prijatí Objednávky a jej prijatí za implementáciu a potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy. Po prijatí vyššie uvedeného e-mailu zákazníkom dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim.

3. Ak si zákazník zvolí:

a.platba bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platbou kreditnou kartou, Zákazník je povinný uskutočniť platbu do dvoch kalendárnych dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy - inak bude objednávka zrušená. Pokiaľ si zákazník zvolí spôsob platby bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo kreditnou kartou - čas na vybavenie objednávky sa počíta od dátumu pripísania na bankový účet Predávajúceho.

b. platba na dobierku pri dodaní je Zákazník povinný vykonať platbu pri dodaní.

c. platba v hotovosti pri osobnom vyzdvihnutí zásielky je Zákazník povinný uskutočniť platbu pri prevzatí zásielky do 1 dňa odo dňa prijatia informácie o pripravenosti zásielky na prevzatie.

4. Ak si zákazník zvolil iný spôsob doručenia ako osobný odber, produkt bude predávajúci odoslaný v lehote uvedenej v jeho popise (s výhradou odseku 5 tejto časti), a to spôsobom, ktorý si zákazník zvolí pri umiestňovaní Objednať.

5. A Pre enia pre Výrobky s rôznymi dodacími lehotami je dátum dodania najdlhší uvedený dátum.

5. B V prípade objednania Produktov s rôznymi dodacími lehotami má Zákazník možnosť po dokončení celej objednávky požiadať o dodanie Produktov po častiach alebo o dodanie všetkých Produktov.

6. Začiatok lehoty na dodanie Produktu Zákazníkovi sa počíta takto:

a. Ak si zákazník zvolí spôsob platby bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo kreditnou kartou - odo dňa pripísania na bankový účet predávajúceho.

b. Ak si zákazník zvolí spôsob platby na dobierku - odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy,

7. Ak si zákazník vyberie osobný odber Produktu, bude produkt pripravený na odber zákazníkom v čase uvedenom v popise produktu. Zákazník bude Predávajúcim dodatočne informovaný o pripravenosti Produktu na odber zaslaním príslušného e-mailu na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú pri zadávaní Objednávky.

8. V prípade objednania Produktov s rôznymi podmienkami pripravenosti na odber je dátumom pripravenosti na odber najdlhší uvedený dátum

9. Začiatok obdobia pripravenosti Produktu na odber zákazníkom sa počíta takto:

a. Ak si zákazník zvolí spôsob platby bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo kreditnou kartou - odo dňa pripísania na bankový účet predávajúceho.

b. Pokiaľ si zákazník zvolí dobierku - odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

10. Produkt je dodávaný na území Európskej únie.

11. Náš tovar zasielame kuriérom, najmä pre veľké zásielky, ako sú solárne panely. Zásielka je vždy poistená - dopravca zodpovedá za poškodenie pri preprave, preto pri preberaní tovaru prosím skontrolujte obsah zásielky a prítomnosť / neprítomnosť poškodenia. Pri absencii vonkajších znakov poškodenia a zistení takejto škody po vybalení poskytuje väčšina dopravcov (napríklad DHL) príjemcovi určitú dobu na uplatnenie nároku na náhradu škody pri preprave až niekoľko dní po prijatí zásielky. Zásielky, ktoré vykazujú známky poškodenia, musia byť za prítomnosti kuriéra rozbalené. V každom prípade poškodenia je potrebné nahlásiť reklamáciu dopravcovi u príjemcu a vyhotoviť škodový protokol. Po potvrdení poškodenia prepravcom, pošleme nový tovar bez poškodenia. Vrátenie tovaru je samozrejme akceptované za všeobecných podmienok, ak tovar nevykazuje známky používania - náklady na prepravu znáša vracajúca strana.

12. Dodanie Produktu Zákazníkovi je splatné, pokiaľ kúpna zmluva neustanovuje inak. Náklady na doručenie produktu (vrátane poplatkov za dopravu, dodanie a poštové služby) sú zákazníkovi uvedené na webových stránkach internetového obchodu v záložke „Náklady na doručenie“ a pri zadávaní objednávky, a to aj v prípade, keď zákazník prejaví vôľu byť viazaný predajom. Dohody.

13. Osobný odber Produktu zákazníkom je bezplatný.

§ 10

Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ môže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní.

2. Lehota uvedená v ods. 1 sa začína dodaním Produktu Spotrebiteľovi alebo inej osobe ako ním určenému dopravcovi.

3. V prípade dohody, ktorá obsahuje veľa Produktov, ktoré sa dodávajú osobitne, v dávkach alebo po častiach, sa lehota uvedená v ods. 1 beží od dodávky poslednej položky, dávky alebo dielu.

4. V prípade Zmluvy spočívajúcej v pravidelnom dodávaní Produktov po stanovenú dobu (predplatné), dátum uvedený v odseku 1 beží od zmocnenia sa prvej veci.

5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy predložením vyhlásenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Pre dodržanie termínu na odstúpenie od Zmluvy stačí, aby Spotrebiteľ zaslal vyhlásenie pred uplynutím tejto lehoty.

6. Výpis je možné zaslať klasickou poštou zaslaním výpisu na adresu predávajúceho - kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v § 3. Výpis je možné podať aj na formulári, ktorého vzor je pripojený ako príloha 1 k týmto Nariadenia a príloha k zákonu z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa, ale nie je to povinné.

7. Ak Spotrebiteľ zašle vyhlásenie e-mailom, Predávajúci bezodkladne zašle Spotrebiteľovi na e-mailovú adresu uvedenú v Potvrdení o prijatí vyhlásenia o odstúpení od Zmluvy.

8. Dôsledky odstúpenia od dohody:

a) V prípade odstúpenia od zmluvy na diaľku sa dohoda považuje za neuzavretú.

b. V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy a predmet zmluvy v neporušenom stave (nepoužitý tovar, neporušené pečate, vrátane pečatí obalov), všetko uskutočnené platbou odpočítaním nákladov na doručenie Spotrebiteľovi a prípadnej provízie platobnej brány, v prípade platby cez platobnú bránu.

c. Vrátenie platby uskutoční Predajca rovnakými platobnými metódami, ktoré použil spotrebiteľ pri pôvodnej transakcii, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným riešením, ktoré pre neho nebude znamenať žiadne náklady.

e. Spotrebiteľ by mal vrátiť Produkt na adresu Predávajúceho, z ktorej bol odoslaný, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď informoval Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy. Termín bude dodržaný, ak Spotrebiteľ zašle Produkt späť do 14 dní.

f. Spotrebiteľ nesie priame náklady na vrátenie Produktu, vrátane nákladov na vrátenie Produktu, ak z dôvodu jeho povahy nebolo možné Produkt vrátiť klasickou poštou.

9. Právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku nemá Spotrebiteľ v súvislosti so Zmluvou:

a.v ktorej predmetom služby je neprefabrikovaný predmet vyrobený podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb,

b) pri ktorom je predmetom služby vec doručená v zapečatenom obale, ktorú nemožno po otvorení zásielky vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený,

c) v ktorom je predmetom služby položka, ktorá sa rýchlo zhoršuje alebo má krátku trvanlivosť,

d. za poskytovanie služieb, ak Predávajúci plne vykonal službu s výslovným súhlasom Spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím poskytovania služby informovaný, že po splnení služby Predávajúcim stratí právo na odstúpenie od zmluvy súhlas

e. v ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorými nemá predávajúci kontrolu a ktoré sa môžu vyskytnúť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

f. v ktorých predmetom služby sú predmety, ktoré sú po dodaní svojou povahou neoddeliteľne spojené s inými predmetmi,

g. v ktorých predmetom služby sú alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí kúpno-predajnej zmluvy a ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu nad ktorými Predávajúci nemá kontrolu

h. v ktorých predmetom služby sú zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér dodávaný v zapečatenom obale, ak bol balík po dodaní otvorený,

i) na doručovanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom,

j. na dodanie digitálneho obsahu, ktorý sa nezaznamenáva na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po informovaní Predávajúceho o strate práva na odstúpenie od Zmluvy,

§ 11

Sťažnosť a záruka

1. Kúpna zmluva sa vzťahuje na nové produkty.

2. V prípade vady tovaru zakúpeného u predávajúceho má zákazník právo na reklamáciu na základe ustanovení o záruke v občianskom zákonníku. Obchod zodpovedá spotrebiteľovi v rámci záruky za predaný tovar, ak je vada zistená do 2 rokov odo dňa jej vydania. V prípade vady môže Obchod po konzultácii so spotrebiteľom vyriešiť problém: znížením ceny, odstúpením od zmluvy, výmenou predmetu zmluvy, odstránením vady.

3. Sťažnosti by mali byť podávané písomne ​​alebo elektronicky na adresy Predajcu uvedené v týchto Pravidlách.

4. V sťažnosti sa odporúča uviesť okrem iného stručný popis vady, okolnosti (vrátane dátumu) jej vzniku, údaje o zákazníkovi uplatňujúcom reklamáciu a žiadosť zákazníka v súvislosti s vadou tovaru.

5. Tovar zaslaný v rámci reklamačného konania je potrebné zaslať na adresu, z ktorej bol odoslaný.

6. Ak bola na produkt poskytnutá záruka, informácie o tomto produkte a jeho obsahu budú zahrnuté v popise produktu v obchode. Predávajúci tiež pripojí záručný list k predanému Produktu.

7. Predávajúci v súlade s § 558 ods. 1 Občianskeho zákonníka vylučuje ustanovenia o záruke pre kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi.

§ 12

Mimosúdne spôsoby riešenia sťažností a nápravy

1. Podrobné informácie o možnosti spotrebiteľa využívať mimosúdne prostriedky na vybavovanie sťažností a nápravy, ako aj pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii na úradoch a na webových stránkach spotrebiteľských ombudsmanov (sociálnych) spotrebiteľov, sociálnych organizácií, ktorých medzi zákonné úlohy patrí ochrana spotrebiteľa, vojvodské inšpektoráty obchodnej inšpekcie a na týchto internetových adresách Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Spotrebiteľ má tieto ukážkové možnosti využitia metód mimosúdnej sťažnosti a nápravy:

a) Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na stály priateľský spotrebiteľský súd uvedený v čl. 37 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 148, v platnom znení), so žiadosťou o urovnanie sporu vyplývajúceho zo Zmluvy uzavretej s Predávajúcim.

b) Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na krajského inšpektora obchodnej inšpekcie podľa čl. 36 zákona o 15 grz roku 2000 o obchodnej inšpekcii (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 148, v znení neskorších predpisov), so žiadosťou o začatie mediačného konania o priateľskom urovnaní sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim.

c. Spotrebiteľ môže získať bezplatnú pomoc pri riešení sporu medzi ním a Predávajúcim, a to aj prostredníctvom bezplatnej pomoci poviatskeho (mestského) ombudsmana pre spotrebiteľov alebo sociálnej organizácie, ktorej zákonné úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa (vrátane spotrebiteľskej federácie, Poľského združenia spotrebiteľov). Spotrebitelia).

§ 13

Osobné údaje v online obchode

Konajúc v súlade s čl. 13 sek. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / EC (Vestník právnych predpisov EÚ .L.2016.119.1), ďalej len: „GDPR“, by sme vás chceli informovať, že

1. Správcom osobných údajov Zákazníkov zhromaždených prostredníctvom Internetového obchodu je Predávajúci.

2. Osobné údaje zákazníkov, ktoré zhromažďuje správca prostredníctvom internetového obchodu, sa zhromažďujú za účelom implementácie kúpnej zmluvy, a ak zákazník súhlasí, aj na marketingové účely.

3. Príjemcami osobných údajov Zákazníkov online obchodu môžu byť:

a. V prípade zákazníka, ktorý používa internetový obchod so spôsobom doručenia poštou alebo kuriérom, poskytne správca zhromaždené osobné údaje zákazníka vybranému dopravcovi alebo sprostredkovateľovi vykonávajúcemu zásielku na žiadosť správcu.

b. V prípade Zákazníka, ktorý používa Internetový obchod spôsobom elektronického platenia alebo platobnou kartou, poskytuje Správca zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujúcemu vyššie uvedené platby v Internetovom obchode.

4. Zákazník má právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu.

5. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale neposkytnutie osobných údajov uvedených v Pravidlách potrebných na uzavretie kúpnej zmluvy má za následok nemožnosť uzavretia tejto zmluvy.

§ 14

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uzatvárajú v poľštine.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať nariadenia z dôležitých dôvodov, to znamená: zmeny v zákone, zmeny v platobných a doručovacích metódach - v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú implementáciu ustanovení tohto nariadenia. Predávajúci bude informovať zákazníka o každej zmene najmenej 7 dní vopred.

3. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú tieto nariadenia, sa uplatňujú všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä: občiansky zákonník; zákon o poskytovaní elektronických služieb; zákon o právach spotrebiteľa, zákon o ochrane osobných údajov.

4. Zákazník má právo na mimosúdne riešenie sťažností a nápravu. Za týmto účelom môže podať sťažnosť prostredníctvom internetovej platformy EÚ ODR dostupnej na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/